J-campus โลกออนไลน์เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมากเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ต่อประเทศไทยเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกัน

ในด้านการลงทุน บริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 40% ของบริษัทต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย และหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ก็มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นสมาชิกถึง 1,200 บริษัท ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหอการค้าญี่ปุ่นทั่วโลก รองจากหอการค้าญี่ปุ่นที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้น

ในส่วนการค้า ก็เช่นเดียวกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยรองจากสหรัฐอเมริกา และในส่วนการท่องเที่ยว ก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่าปีละ 1 ล้านคน

ในช่วง 10 ปีกว่าที่ผ่านมา ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อาหารญี่ปุ่น เพลงญี่ปุ่น การ์ตูนญี่ปุ่น กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ทำให้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แต่จากการที่ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านไวยากรณ์ และตัวอักษร (ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ) ทำให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีความยากลำบาก

เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้การเริ่มศึกษาทำได้โดยสะดวก ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นทุกท่านต่อไป

What's new

พบ 225 เรื่อง

total pageviews 49,271,891