คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 18,072 ครั้ง

คำช่วยจบ : 終助詞

ใช้ต่อท้ายคำผัน (活用語) เกิดจากคำช่วยจบ ぞ และ え รวมกันเป็น ぞえ และผันเสียงเป็น ぜえ ⇒ ぜ

เป็นคำที่ผู้ชายใช้กับคู่สนทนาระดับเดียวกัน หรือที่มีสถานะต่ำกว่า

1. แสดงความหมายเน้นย้ำเล็กน้อย ด้วยความสนิทสนม

2. แสดงการข่มขู่ หรือกระตุ้นเตือนด้วยอาการดูถูก

pageviews 1,974,473