คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 48,544 ครั้ง

คำช่วยจบ : 終助詞

เป็นภาษาพูดในการจบประโยค มีความหมายเดียวกับคำว่า 「な」 แต่โทนเสียงจะนุ่มนวลกว่า หรือบางกรณีอาจแทนด้วยคำว่า 「ねえ」 ก็ได้

1. เพื่อแสดงความรู้สึกชื่นชมหรือประทับใจเล็กน้อย

2. เพื่อมุ่งหวังให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วย หรือให้คำตอบ

3. เพื่อยืนยันความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง หรือแสดงการเน้นย้ำเล็กน้อย

4. ใช้ร่วมกับคำปุจฉา เพื่อแสดงความรู้สึกที่ต้องการสอบถาม

5. เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันในรูป mizenkei หรือต่อท้ายคำว่า 「な…そ」 ที่มีความหมายสั่งห้าม เพื่อแสดงความต้องการให้เป็นเช่นนั้นอย่างแรงกล้า มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「てほしい」

คำช่วยอุทาน : 間投助詞

เป็นภาษาพูด มีความเช่นเดียวกับคำว่า 「な」 ที่เป็นคำช่วย แต่มีโทนเสียงอ่อนโยนกว่า หรือบางกรณีอาจแทนด้วยคำว่า 「ねえ」 ก็ได้

ใช้จบท้ายวลีเป็นช่วงๆ เพื่อปรับโทนเสียง หรือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง โดยอาจใช้ในลักษณะเดียวกับคำอุทาน ในรูป 「あのね」 「だね」 「ですね」 หรืออื่นๆก็ได้

คำอุทาน : 感動詞

เป็นคำเรียกหาอย่างสนิทสนม หรือเป็นคำที่ใช้ในการเน้นย้ำ

คำกริยานุเคราะห์ : 助動詞

  1. เป็นคำที่เกิดจากการผันคำว่า 「ぬ」 ที่เป็นคำกริยานุเคราะห์แสดงการจบสมบูรณ์ ให้อยู่ในรูปคำสั่ง
  2. เป็นคำที่เกิดจากการผันคำว่า 「ぬ」 หรือ 「ず」 ที่เป็นคำกริยานุเคราะห์แสดงการหักล้าง ให้อยู่ในรูป izenkei (已然形)

คำท้าย : 接尾語

เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำสรรพนามแทนบุคคล เพื่อแสดงความรักใคร่สนิทสนม

pageviews 1,974,446