คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 43,892 ครั้ง

คำช่วยจบ : 終助詞

1. แสดงการยืนยัน เน้นย้ำ หรือสอบถาม เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรับทราบ

หากใช้ต่อท้ายคำกริยาที่อยู่ในรูปจบประโยค (shuushikei) ผู้หญิงมักจะใช้ว่า 「のよ」 หรือ 「わよ」 หรือ 「ことよ」 เป็นต้น

2. แสดงการเน้นย้ำความต้องการ การร้องขอ หรือการสั่งห้าม

โดยการใช้ต่อท้ายคำกริยาที่อยู่ในรูปคำสั่ง หรือต่อท้ายคำช่วย 「な」 ซึ่งเป็นการสั่งห้าม

3. แสดงอาการตำหนิหรือซักไซ้ไล่เลียง โดยการใช้ต่อท้ายคำปุจฉา

4. แสดงการเน้นย้ำเพื่อชักชวนหรือวิงวอน หรือแสดงอาการไม่สนใจไยดี โดยการใช้ต่อท้ายคำกริยานุเคราะห์ที่แสดงการคาดคะเน คือ 「う」 หรือ 「よう」

คำช่วยอุทาน : 間投助詞

ใช้ต่อท้ายวลีในประโยค

1. เพื่อแสดงการเรียกหา โดยแฝงไว้ด้วยความสนิทหรือชื่นชม

2. ใช้หยุดเว้นวรรคหายใจระหว่างการพูด เพื่อเรียกความสนใจ

3. เป็นภาษาเก่า เพื่อแสดงความประทับใจหรือชื่นชม มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「なあ」 หรือ 「だなあ」

คำช่วยลักษณะ : 格助詞

เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei

1. เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ มีความหมายเดียวกับคำว่า 「から」

2. แสดงสถานที่ที่มีการเดินทางหรือการผ่าน มีความหมายเดียวกับคำว่า 「を通って」

3. แสดงมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ มีความหมายเดียวกับคำว่า 「より」

4. แสดงขั้นตอนหรือวิธีการ มีความหมายเดียวกับคำว่า 「によって」 หรือ 「で」

คำอุทาน : 感動詞

1. เป็นคำเปล่งเสียงเพื่อเรียกฝ่ายตรงข้าม หรือเพื่อเรียกความสนใจ

2. เป็นภาษาเก่า โดยเป็นคำขานรับ เมื่อผู้ที่สูงกว่าเรียกหา

คำวิเศษณ์ : 副詞

เป็นภาษาเก่า ใช้ร่วมกับสำนวนปฏิเสธ เพื่อแสดงถึงความเป็นไปไม่ได้

pageviews 1,974,461