ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง

อ่าน 269,796 ครั้ง

การใช้คำช่วย て (te form)

て (te) เป็นคำช่วย ซึ่งจัดอยู่ในประเภทคำช่วยเชื่อม (setsuzoku joshi) ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ผันอยู่ในรูป renyoukei เพื่อเชื่อมกับวลีที่จะตามท้ายมา เพื่อสื่อความหมายในกรณีต่างๆ

て สามารถเปลี่ยนรูปเป็น で ได้ ขึ้นอยู่กับหลักไวยากรณ์ในการผันคำกริยาหรือคุณศัพท์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น

行って (i-t-te)、食べて(ta-be-te)、高くて (taka-ku-te) หรือ
読んで (yo-n-de)、遊んで (aso-n-de) เป็นต้น

การผันคำกริยาหรือคุณศัพท์ให้อยู่ในรูป て หรือ で ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ นิยมเรียกว่า te form เพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

คำช่วย て (หรือ te form) เป็นคำช่วยเชื่อมเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวลีที่อยู่หน้าและอยู่หลัง て โดยมีความหมายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. สื่อถึงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

2. สื่อถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล เช่น

3. สื่อถึงสิ่งที่มีความหมายในเชิงสอดรับกัน เช่น

4. สื่อถึงสิ่งคู่ขนานที่ไม่ได้มีความหมายในเชิงขัดแย้งกัน เช่น

5. สื่อถึงขั้นตอนหรือวิธีการ เช่น

6. สื่อถึงจุดเริ่มต้นของเวลาหรือระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น

7. พูดถึงกรอบหรือขอบเขต เช่น

8. พูดถึงเรื่องที่ตรงข้ามกัน เช่น

9. สื่อถึงสิ่งที่ไม่สอดรับกัน เช่น

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

จะต้องไม่ใช้ te form ในการเชื่อมคำคุณศัพท์ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกัน

このコンピュータは古くて、高いです。
Kono konpyuuta wa furukute, takai desu
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เก่า และแพง

=> เป็นการใช้คำช่วย て ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้ว่า

このコンピュータは古いですが、高いです。
Kono konpyuuta wa furui desu ga, takai desu
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เก่า แต่แพง

pageviews 2,581,293