คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 16,843 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

なんと

เกิดจากการผสมคำว่า 「など」 ซึ่งเป็นคำช่วยวิเศษณ์ (副助詞) และคำว่า 「と」 ซึ่งเป็นคำช่วยสถานะ (格助詞) เป็นคำว่า 「などと」 จากนั้นพูดรวบๆเป็นภาษาพูด คือ 「なんと

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) คือที่มีสถานะเท่าคำหลัก หรือประโยคที่อ้างอิง เพื่อสื่อความหมายแสดงการไม่พอใจในสิ่งที่กล่าวถึง

คำวิเศษณ์ : 副詞

เป็นคำที่ผันเสียงมาจากคำว่า「なにと」

1. แสดงความรู้สึกไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「どのように」 「どんなふうに」 หรือ 「どう」

2. แสดงความรู้สึกตกใจ เสียใจ ประทับใจอย่างรุนแรง มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「なんて」 หรือ 「なんという」

คำอุทาน : 感動詞

เป็นคำที่ผันเสียงมาจากคำว่า 「なにと」

1. เป็นคำที่เปล่งออกมาในขณะที่ตกใจหรือประทับใจ

2. เป็นคำเพื่อย้ำกับฝ่ายตรงข้าม เช่นเดียวกับคำว่า 「どうだ」 หรือ 「どうですか」

3. เป็นคำที่เรียกขอความเห็นด้วย หรือตรวจสอบปฏิกริยาของฝ่ายตรงข้าม เช่นเดียวกับคำว่า 「どうだ」

pageviews 1,973,462