คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 29,516 ครั้ง

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

まま

เป็นคำที่เกิดจากคำนามคือ 儘 (まま) ซึ่งแปลว่า การอยู่ในสภาพเดิม หรือสภาพที่เป็นไปตามที่คิด ใช้ต่อท้ายคำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำกริยานุเคราะห์ที่ผันในรูป rentaikei

1. ใช้แสดงความหมายว่ามีการกระทำอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งยังคงอยู่ในสภาพเดิม โดยมักใช้ในรูป …たまま

2. ใช้ในการอธิบายสาเหตุของเรื่องราว เป็นรูปแบบการใช้งานในการเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยคามาคุระจนถึงปัจจุบัน

pageviews 2,006,049