สาระน่ารู้ เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นกับ J-Campus

การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์เม้ง : อ่าน 43,960 ครั้ง

ปัญหาในการทำงานกับคนญี่ปุ่น

◆ การสื่อสาร

◆ การแบ่งแยก

◆ ขาดความยืดหยุ่น

“รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”......ซุนวู

ในสงคราม เมื่อมีการรู้กำลังของกองทัพของเราเอง รู้ความสามารถของแม่ทัพ รู้ความสามารถของกองทหารของฝ่ายเรา โอกาสรบชนะจะมีครึ่งหนึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กองกำลังของข้าศึก เรียนรู้ความสามารถของแม่ทัพข้าศึก และรู้ความสามารถของกองทหารของข้าศึก โอกาสรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ไม่ไปไหนไกล

แต่เมื่อใดก็ตามที่ออกรบ แม่ทัพไม่รู้กำลังของตัวเอง ไม่รู้กำลังของกองทหารตัวเอง ไม่ว่าจะออกรบกี่ครั้งก็ต้องแพ้ย่อยยับกลับมาทุกครั้ง

ที่มาของอุปนิสัยของคนญี่ปุ่น

◆ ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

◆ ประวัติศาสตร์/เชื้อชาติ

◆ ศาสนา/ปรัชญาความคิด และประเพณีวัฒนธรรม

◆ การเลี้ยงดู/การศึกษา

วัฒนธรรมคนญี่ปุ่นและคนไทย

ที่มา: Ruth Benedict

◆ วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเป็นแบบดอกเบญจมาศและซามูไร

ดอกเบญจมาศ

ซามูไร

◆ วัฒนธรรมของคนไทย = วัฒนธรรมแบบกลางๆ

ข้อแตกต่างของอุปนิสัยและวิธีการทำงาน

อุปนิสัย
คนญี่ปุ่น
คนไทย
 • สนใจใฝ่รู้
 • เรียนรู้เท่าที่จำเป็น
 • เรียนรู้ด้วยตนเอง / รักการอ่าน
 • ชอบถาม / ฟัง มากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เรียนแบบคิดวิเคราะห์
 • เรียนแบบท่องจำ
 • ชอบจดบันทึก
 • ไม่ชอบจดบันทึก
  ชอบใช้จำ (แต่จำไม่ได้หมด)
 • มีการพัฒนาตลอดเวลา
 • ไม่ค่อยสนใจพัฒนา
  พอใจเท่าที่เป็นอยู่
 • มุ่งมั่น / เอาจริงเอาจังกับงาน
 • รักสบาย รักสนุก
  ทำงานตามหน้าที่
 • ชอบความสมบูรณ์แบบ
 • ทำพอให้งานเสร็จ
 • มีวินัย
 • ไม่ค่อยมีวินัย
  ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
 • ตรงต่อเวลา
 • ไม่รักษาเวลา
 • บริหารเวลาได้ดี
 • บริหารเวลาไม่เก่ง
 • จัดลำดับความสำคัญได้ดี
 • ชอบตามคำสั่ง ทีละเรื่อง
 • ทำงาน Multitask ได้
 • ทำ Multitask ไม่ค่อยได้
 • ใจเย็น ตัดสินใจช้า
 • ใจร้อน
 • ทำตามหมู่คณะ
 • มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง (Individual)
 • ยึดระบบ ระเบียบหรือหลักการ
 • ไม่ยึดติดกับกรอบ วิธีการ
 • ขาดความยืดหยุ่น
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ปรับตัวช้า
 • ปรับตัวเก่งและเร็ว
 • ประหยัด / มัธยัสถ์
 • ไม่ค่อยเก็บออม ใจป้ำ
วิธีคิด
คนญี่ปุ่น
คนไทย
 • คิดวิเคราะห์
 • ใช้ดุลพินิจ / ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล (ชอบจุดเทียน)
 • คิดแบบบูรณาการ
  • ใช้เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
   • คิดอยู่ในกรอบ
   • คิดสร้างสรรค์ / คิดนอกกรอบ
   วิธีการทำงาน
   คนญี่ปุ่น
   คนไทย
   • มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์
   • มองเรื่องเฉพาะหน้า
   • วางแผนระยะยาว
   • ไม่ชอบวางแผนระยะยาว
   • ทำงานตามลำดับความสำคัญ
   • ทำงานตามสั่ง
   • มีระบบการทำงาน
   • ทำงานไม่เป็นระบบ
   • ชอบป้องกันปัญหา
   • แก้ปัญหาเก่ง แต่คิดไม่ป้องกันก่อน
   • ทำงานเป็นทีม
   • ทำงานเอกเทศ
   • ทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
   • มองเป้าหมายเฉพาะตน / กลุ่มของตน
   • คิดร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
   • ต่างคนต่างคิด
   • จงตีตะปูทุกตัวที่โผล่ขึ้นมา (ไม่ทำตัวเด่น จะเป็นภัย)
    จริยธรรม/คุณธรรม
    คนญี่ปุ่น
    คนไทย
    • กลัวกฎ กติกาสังคม มากกว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษ ตามความเชื่อทางศาสนา
    • เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ แต่ไม่เข้มงวด / เคร่งครัด
    • มีความรับผิดชอบสูง
    • ลืมง่าย ให้อภัยง่าย

    มุมมองของคนต่างชาติในไทยที่มีต่อคนไทย

    ที่มา: คุณเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย / Thaicoach.com

    มุมมองของคนต่างชาติที่มีต่อคนไทย

    การบริหารความขัดแย้งในที่ทำงาน

    ที่มา: คุณสมิต สัชฌุกร

    สาเหตุหลักของความขัดแย้ง

    วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง

    วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนจากการทำลายที่เกิดจากความขัดแย้ง (Destructive Conflict) ให้กลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ (Constructive Conflict) ก็คือ ต้องมองลงไปที่เนื้อหาของความขัดแย้ง แทนที่จะมองที่ตัวบุคคล วิธีการนี้เป็นการมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการตำหนิ (Blaming) คู่กรณี ซึ่งไม่สามารถสร้างผลดี อย่างไรเลย แต่กลับเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น

    วิธีการแก้ไขความขัดแย้งพื้นฐาน 5 วิธี

    ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขความขัดแย้ง

    การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (โดย Mark Sichel)

    การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

    pageviews 1,942,297