คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 596 ครั้ง

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

1. ใช้แสดงเงื่อนไขที่จะเกิดเหตุการณ์ (แบบสมมุติ)

2. ใช้แสดงเงื่อนไขที่จะเกิดเหตุการณ์ (แบบยืนยัน)

3. แสดงการเทียบเคียงหรือแจกแจงสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

pageviews 2,006,055