คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 58,255 ครั้ง

คำช่วยเกี่ยวเนื่อง : 係助詞

ใช้ต่อท้ายคำชนิดต่างๆ

1. ใช้ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมากล่าว เพื่อแสดงว่ายังมีเรื่องอื่นในลักษณะเดียวกันอีก

2. ใช้สำหรับยกเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน มากล่าวถึงหรือแสดงเป็นตัวอย่าง

3. ใช้ต่อท้ายคำปุจฉาสรรพนาม เพื่อแสดงความหมายปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง หรือยอมรับโดยสิ้นเชิง

4. ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันในรูป renyoukei หรือคำนามเกี่ยวกับอากัปกริยา และตามด้วยคำในรูปปฏิเสธ เพื่อเน้นย้ำความหมายปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

5. ใช้แสดงปริมาณคร่าวๆ มีความหมายเช่นเดียวกับ ぐらい หรือ ほど

6. แสดงความตกใจหรือประทับใจ

7. ใช้ยกเรื่องราวที่สุดขั้วเพื่อแสดงการเน้นความหมาย

8. ใช้พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเจาะจงเฉพาะบางส่วนเท่านั้น มีความหมายเดียวกับคำว่า といっても หรือ のうちの

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

ใช้ต่อท้ายคำคุณศัพท์ที่ผันในรูป renyoukei หรือคำกริยาที่ผันในรูป rentaikei เพื่อแสดงความหมายในเชิงตรงกันข้าม มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า とも หรือ ても หรือ けれども

คำช่วยจบ : 終助詞

เป็นภาษาเก่า ใช้จบท้ายประโยคโดยการต่อท้ายคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป shuushikei หรือคำช่วย หรือคำท้าย (接尾語) คือ く เพื่อแสดงความหมายประทับใจ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ことよ หรือ なあ

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

1. เป็นสำนวนพูดรวบๆของคำว่า もう ซึ่งมีความหมายว่า กว่านั้น มีความหมายเดียวกับคำว่า もう、もっと、さらに หรือ いま

2. เป็นภาษาเก่า มีความหมายว่า ผ่านมาถึงจุดที่ทำอะไรไม่ได้แล้ว มีความหมายเดียวกับคำว่า もう หรือ もはや

คำกริยานุเคราะห์ : 助動詞

เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป mizenkei มีความหมายในเชิงคาดคะเน เช่นเดียวกับคำกริยานุเคราะห์คือ む

pageviews 1,974,478