คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 44,500 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำเสมือนคำหลัก

1. แสดงกรรมหรือสิ่งที่ถูกกระทำ ในการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

2. แสดงจุดเริ่มต้นหรือจุดที่แยกออกมา โดยใช้ร่วมกับคำกริยาที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือเคลื่อนที่ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「…から」

3. แสดงสถานที่ซึ่งเดินทางผ่าน โดยใช้ร่วมกับคำกริยาที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือเคลื่อนที่

4. แสดงเวลาหรือระยะเวลาที่เกิดการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

5. แสดงสิ่งที่ถูกกระทำ โดยใช้กับคำกริยาสั่งให้กระทำ

6. แสดงกรรมหรือสิ่งที่ถูกกระทำ ในประโยคที่เกี่ยวกับอารมณ์ เช่น ความต้องการ ความรัก ความเกลียด เป็นต้น

ในอดีตจะใช้คำช่วยคือ 「」 แต่ปัจจุบันจะใช้คำช่วย 「が」 แทนก็ได้ โดยมีความหมายในลักษณะเน้นย้ำ

7. ใช้ในภาษาเก่า ในการเชื่อมคำนามกับคำกริยาที่มีความหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นสำนวนโวหาร

8. ใช้ในภาษาเก่า เพื่อแสดงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ประสบหรือลาจาก

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

ใช้ในภาษาเก่า โดยต่อท้ายคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei เพื่อ

  1. แสดงเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกัน โดยมีความหมายเดียวกับคำว่า 「…けれども」 หรือ 「…のに」
  2. แสดงสาเหตุหรือเหตุผล โดยมีความหมายเดียวกับคำว่า 「…ので」 หรือ 「…だから」
  3. ใช้เชื่อมโดยไม่มีความหมายใดๆเป็นพิเศษ

คำช่วยอุทาน :間投助詞

ใช้ในภาษาเก่า โดยต่อท้ายคำต่างๆ เพื่อ

  1. ใช้จบท้ายประโยค เพื่อแสดงความประทับใจ หรือการเน้นย้ำ
  2. ใช้อยู่กลางประโยคเพื่อแสดงสาเหตุ เหตุผล หรือปรับโทนเสียงโดยแฝงไว้ด้วยประทับใจ

pageviews 1,974,465