คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 36,960 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

から

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำที่เสมือนคำหลัก

1. เพื่อแสดงจุดเริ่มต้น

 1. จุดเริ่มต้นที่เป็นตำแหน่ง
  • 太陽が東から昇る
   Taiyou ga higashi kara noboru
   พระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก
  • から煙が出た
   Mori kara kemuri ga deta
   ควันออกมาจากป่า
 2. จุดเริ่มต้นที่เป็นเวลา
  • 今日から夏休みだ
   Kyou kara natsuyasumi da
   ตั้งแต่วันนี้เป็นวันหยุดฤดูร้อน
  • 会議が午後二時から始まる
   Kaigi ga gogo niji kara hajimaru
   การประชุมจะเริ่มตั้งแต่บ่าย 2 โมง
 3. จุดเริ่มต้นหรือต้นตอในเชิงตรรกะ
  • 各自の販売実績からボーナスが決まる
   Kakuji no hanbai jisseki kara boonasu ga kimaru
   เงินโบนัสจะกำหนดจากผลสำเร็จของยอดขายของแต่ละคน
 4. เป็นสำนวนว่า จากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่ง โดยใช้ในรูป 「…から…へ」
  • この病気は人から人へ感染する
   Kono byouki wa hito kara hito e kansen suru
   โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คน

2. แสดงตำแหน่งที่ผ่าน

3. แสดงขอบเขต โดยส่วนใหญ่จะใช้ในรูป 「…から…まで」

4. แสดงลำดับเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

5. แสดงเหตุผล ที่มา แรงจูงใจ

6. แสดงต้นตอหรือที่มาของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

7. แสดงวัตุดิบหรือส่วนประกอบ

8. แสดงปริมาณ

9. ยกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อย้ำภาพรวมทั้งหมด

10. แสดงขั้นตอนหรือวิธีการในการเดินทาง

เป็นรูปแบบการใช้ในภาษาเก่า

คำช่วยสร้างคำหลัก : 準体助詞

เป็นคำที่แปลงมาจากคำช่วยสถานะ ใช้สำหรับต่อท้ายคำต่างๆเพื่อทำให้คำนั้นๆมีสถานะเสมือนคำหลัก (体言)

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

เป็นคำที่แปลงมาจากคำช่วยสถานะ ใช้สำหรับต่อท้ายคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป Rentaikei

1. แสดงสาเหตุหรือเหตุผล

2. แสดงความมุ่งมั่น การตัดสินใจ โดยมักใช้ในลักษณะของคำช่วยจบ (終助詞 : shuujoshi)

คำวิเศษณ์ : 副詞

เป็นภาษาเก่า ใช้กับสำนวนปฏิเสธ เพื่อแสดงความหมายปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง มีความหมายเดียวกับคำว่า 「まったく」 หรือ 「まるで」

คำต้น : 接頭詞

ใช้นำหน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2

1. ใช้นำหน้าคำที่มีความหมายในเชิงลบ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริง

2. สภาพที่เกินปกติ หรือทั้งหมด

pageviews 1,973,444