คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 82,702 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

เกิดจากการผสมคำช่วยสถานะ คือ「に」และ「て」เป็น「にて」และผันเสียงเป็น「

ใช้สำหรับต่อท้ายคำนามหรือคำในลักษณะเดียวกันกับคำนาม เพื่อแสดงสถานที่ สถานการณ์ สภาพ กรอบเวลา สาเหตุ วิธีการ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

1. แสดงสถานที่ที่เกิดการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

 1. ใช้ในกรณีปกติทั่วไป
  • 学校勉強する
   gakkou de benkyou suru
   เรียนที่โรงเรียน
  • 100円ショップ買い物した
   hyaku en shoppu de kaimono shita
   ซื้อของที่ร้าน 100 เยน
  • 公園遊ぶ
   kouen de asobu
   เล่นที่สวนสาธารณะ
  • 穴を掘る
   niwa de ana o horu
   ขุดหลุมที่สวน
 2. กรณีแสดงสถานที่หลายแห่ง มักจะใช้ในรูป「...も、...も」เช่น
  • 学校も、家も、ゲームをやっている
   gakkou demo, ie demo, geemu o yatte iru
   เล่นเกมส์ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
  • タイも、日本も、チケットを販売する
   tai demo, nihon demo, chiketto o hanbai suru
   จำหน่ายบัตรทั้งที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

2. แสดงกรอบหรือขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา จำนวน ข้อจำกัด ในการกระทำ

3. แสดงสถานการณ์ที่เกิดการกระทำ

4. แสดงสภาพหรืออาการที่เกิดการกระทำ

5. แสดงหลักฐานหรือที่มาที่ไป ในการกระทำ

6. แสดงวิธี รูปแบบ เครื่องมือ และวัตถุดิบ ในการกระทำ

7. แสดงเหตุผล เหตุจูงใจ ในการกระทำ

8. แสดงประธานที่เป็นลักษณะของกลุ่มหรือองค์กร

คำเชื่อม : 接続詞

ส่วนใหญจะใช้ในภาษาพูด

1. ใช้ในการเริ่มกล่าวเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ โดยมีความหมายเช่นเดียวกับ それで หรือ そこで

2. ใช้ในการกระตุ้นเร่งเร้าฝ่ายตรงข้ามให้เล่าต่อ โดยมีความหมายในลักษณะเดียวกับคำว่า それから

3. ใช้เชื่อมเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า それで

ผันเสียงมาจากคำว่า て

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ~ぐ, ~ぬ, ~ぶ และ ~む ที่ผันอยู่ในรูป -te form จะเปลี่ยนเสียงจาก て เป็น

dic form-te form
ว่ายน้ำ泳ぐ
oyo-gu
泳い
oyo-i-de
ตาย死ぬ
shi-nu
死ん
shi-n-de
เรียก呼ぶ
yo-bu
呼ん
yo-n-de
ดื่ม飲む
no-mu
飲ん
no-n-de

ซึ่งอาจเป็นคำช่วยเชื่อม (接続助詞) เช่น

หรือเป็นคำช่วยจบ (終助詞) ก็ได้ เช่น

ผันเสียงมาจากคำว่า だ

เกิดจากคำว่า「だ」ซึ่งเป็นคำกริยานุเคราะห์ (助動詞) แสดงการยืนยัน ซึ่งผันอยู่ในรูป renyoukei ใช้ในการตัดคำ หรือใช้ตามท้ายด้วยคำว่า「ある」「ない」「あります」「ございます」 เช่น

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

ใช้ในภาษาเก่าในลักษณะเดียวกับกันคำช่วยสถานะ (格助詞) หรือใช้สำหรับแสดงสาเหตุหรือเหตุผล ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คำว่า「ので」แทน

pageviews 1,974,469