คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 33,292 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

ออกเสียงเช่นเดียวกับคำว่า 「え : e」
ใช้ต่อท้ายคำนาม โดยมีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ 「に」 ซึ่งเป็นคำช่วยสถานะ แต่ 「へ」 จะมีน้ำหนักไปในทางชี้ทิศทางหรือการเดินทางมากกว่า 「に」 ดังนี้

1. แสดงทิศทางหรือจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ ที่เป็นลักษณะของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่ มีความหมายเดียวกับคำว่า 「…の方向に向かって」 หรือ 「…の方へ」

2. แสดงสถานที่หรือจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ
มีความหมายเดียวกับคำว่า 「…に」

3. แสดงคู่กรณีหรือสิ่งที่เป็นทิศทางที่การเคลื่อนไหวหรือทำกริยามุ่งไปสู่
มีความหมายเดียวกับคำว่า 「…に対して」 หรือคำว่า 「…に」

4. แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ โดยมักใช้ในรูป 「…たところへ」 หรือ 「…ているところへ」

หมายเหตุ : ในภาษาโบราณ 「に」 จะใช้แสดงสถานที่ หรือแสดงจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนไหว หรือการกระทำที่เป็นลักษณะอยู่นิ่ง ส่วน 「へ」 มักจะใช้เพื่อชี้สถานที่อันเป็นเป้าหมายของการเคลื่อนไหว หรือการกระทำอันเป็นลักษณะของการเดินทาง

แต่ปัจจุบัน 「へ」 สามารถใช้ในรูปประโยคตามตัวอย่างที่ 2 และ 3 ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ 「に」ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของ 「へ」 กับ 「に」 ได้อย่างชัดเจนเหมือนเช่นในอดีต

คำอุทาน : 感動詞

ออกเสียงตามปกติ คือ 「へ : he」

1. ใช้ในการขานรับ ในลักษณะแสดงอาการลดสถานะของตนเองให้ต่ำลงเล็กน้อย ซึ่งเดิมเป็นคำพูดของพ่อค้า มีความหมายเดียวกับคำว่า 「へい」

2. ใช้เป็นเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกเย้ยหยันเล็กน้อย มีความหมายเดียวกับคำว่า 「ふん」 หรือ 「へん」 หรือ 「へえ」

pageviews 2,003,734