สาระน่ารู้ เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นกับ J-Campus

เหตุผล 5 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นง่าย

โดย Webmaster : อ่าน 43,941 ครั้ง

แม้ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะคิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นยาก แต่ชาวต่างชาติในโซนยุโรปและอเมริกาที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น กลับคิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความง่ายกว่าภาษาอื่น ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ

1. ออกเสียงง่าย

ชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น จะมีความรู้สึกว่า ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงได้ง่าย ไม่ต้องมีการเน้นเสียง (accent) และการออกเสียงสูงต่ำ (intonation) ก็มีเพียงเสียงสูงกับเสียงต่ำเท่านั้น และที่สำคัญคือ มีเสียงสระเพียง 5 เสียง คือ อะ อิ อุ เอะ โอะ ซึ่งสามารถแทนเสียงด้วยตัวอักษรอังกฤษอย่างมีมาตรฐาน

และถึงแม้จะมีคำที่ออกเสียงยาก เช่่น tsu, ji หรือเสียงควบและเสียงขุ่น เช่น kya, gya หรือเสียงสั้นเสียงยาวที่แยกแยะยากแล้ว แต่หากเปรียบเทียบกับการเสียงสูงเสียงต่ำในภาษาจีน หรือการออกเสียงคำในภาษาอื่นๆ ที่ไม่สามารถสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ ก็ต้องถือว่าการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นไม่ยากจนเกินไป

2. ผัน tense ง่าย

หากเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ประโยคปัจจบัน อดีต อนาคต ตลอดจน present continuous tense, future progressive tense, past perfect tense ต่างๆ หรือภาษาฝรั่งเศสซึ่งแบ่ง tense แยกย่อยมากกว่านี้แล้ว ภาษาญี่ปุ่นถือว่ามีการแบ่ง tense ที่ง่ายกว่า และไม่สลับซับซ้อน

นอกจากนี้ การผันคำกริยาตาม tense ก็มีน้อยกว่าในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสมาก จึงถือเป็นภาษาที่มีความง่ายในเรื่องของ tense

3. มีคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษมาก

ภาษาญี่ปุ่นมีการใช้คำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงคำศัพท์เทคนิค เช่น ปากกา (pen) โต๊ะ (teeburu) ประตู (doa) กล้อง (kamera) เข็มขัด (beruto) ม้านั่ง (benchi) โทรทัศน์ (terebi) ตึก (biru) ห้างสรรพสินค้า (depaato) ร้านสะดวกซื้อ (konbini) ฯลฯ

แม้บางคำอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปบ้าง หรือตัดคำให้สั้นลงบ้าง แต่หากเข้าใจที่มาของคำศัพท์เหล่านั้นแล้ว ก็สามารถจดจำได้โดยเร็ว ไม่ต้องเริ่มจำคำศัพท์ใหม่ตั้งแต่ต้นทุกคำ

4. สื่อสารได้ในลักษณะของการคาดคะเน

ในสายตาของชาวต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีหลักไวยากรณ์ค่อนข้างกำกวม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีหลักไวยากรณ์ที่สมบูรณ์

การพูดภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มักจะละคำที่เป็นประธาน หรือในบางสถานการณ์ แม้ว่าจะละคำที่เป็นกรรมของประโยค ก็ยังคงสามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง โดยละทั้งประธานและกรรมไว้ในฐานที่เข้าใจได้

ภาษาที่มีโครงสร้างเช่นนี้ มีความง่ายต่อผู้ที่เริ่มศึกษาเป็นอย่างยิ่ง คือ แม้จะพูดเฉพาะคำศัพท์เท่าที่จำได้เพียงบางคำ ก็สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

เนื่องจากตามปกติทั่วไปแล้ว ในเวลาที่ชาวญี่ปุ่นสนทนากันเอง แม้ว่าฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้พูด จะเพิ่งพูดไปได้เพียงส่วนเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ฟัง ก็สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการพูดได้ โดยอาศัยการคาดคะเนจากอากัปกริยา สำเนียง โทนเสียงของผู้พูด หรือจากเรื่องราวก่อนหน้านั้น และหรือจากสถานการณ์รอบข้าง โดยไม่ต้องรอให้พูดจนจบประโยค

ดังนั้น ชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น และยังใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้อง จึงสามารถที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้รู้เรื่องในระดับหนึ่ง แม้ว่าอาจจะสื่อสารกับชาวต่างชาติคนอื่นๆ ด้วยกันเอง ไม่รู้เรื่องเลยก็ตาม

5. ไม่มีคำ article

ภาษาญี่ปุ่นไม่มี article เช่น a, an, the สำหรับนำหน้าคำนาม ไม่มีคำเอกพจน์หรือพหูพจน์ เหมือนกับในภาษาอังกฤษ และไม่มีคำนามเพศชายหรือคำนามเพศหญิง เช่นในภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอื่นในยุโรป จึงสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

อ้างอิงจาก : www.madameriri.com

เหตุผล 5 ข้อข้างต้นนี้ เป็นเพียงความรู้สึกของผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะแรกเท่านั้น แต่หากศึกษาไปจนถึงระดับหนึ่ง และต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งในด้านการฟังพูดอ่านเขียน จึงจะทราบว่า ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยากที่สุดภาษาหนึ่ง

Webmaster
26 พฤษภาคม 2555

pageviews 1,953,244