คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 40,580 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

なんて

เป็นคำที่เกิดการผสมระหว่างคำว่า 「など」 ซึ่งเป็นคำช่วยวิเศษณ์ (副助詞) กับคำว่า 「とて」 ซึ่งเป็นคำช่วยสถานะ (格助詞) กลายเป็น 「などとて」 จากนั้นจึงผันเสียงรวบๆเป็น 「なんて

ใช้ต่อท้ายคำนาม คำที่มีสถานะเช่นเดียวกับคำนาม หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูปจบ (shuushikei) หรือรูปอื่นๆ

1. แสดงความรู้สึกไม่ให้ความสำคัญ ด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ โดยมีความหมายเดียวกับคำว่า 「なんか」 「などと」 หรือ 「などということは」

2. แสดงความรู้สึกสงสัยหรือประหลาดใจ ด้วยการยกตัวอย่าง โดยจะใช้จบประโยคในลักษณะเดียวกับคำช่วยจบ (終助詞)

3. ยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งและต่อด้วยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำในสถานะเดียวกัน โดยแฝงความรู้สึกเมินเฉยไม่ใส่ใจ มีความหมายเดียวกับคำว่า 「などという」

4. แสดงการยกตัวอย่างเหตุการณ์ โดยแฝงความรู้สึกเมินเฉยหรือดูถูก มีความหมายเดียวกับคำว่า 「なんか」 หรือ 「などは」

คำวิเศษณ์ : 副詞

เป็นคำที่ผันเสียงมาจากคำว่า 「なんと」

1. มีความหมายแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจ สะเทือนใจ หรือตกใจ อย่างไม่อาจบรรยายได้

2. มีความหมายว่า "อย่างไร" เช่นเดียวกับคำว่า 「どのように」 「どう」 「どんなふうに」 หรือ 「なんと」 เช่น

คำสมาส : 連語

เป็นคำที่ผันเสียงมาจากคำว่า「何という」โดยการพูดรวบๆ

1. ใช้ชี้สิ่งที่ไม่ทราบชื่อชัดเจน

2. ใช้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจ สะเทือนใจ ที่ไม่อาจบรรยายได้

3. ใช้ในประโยคปฏิเสธเพื่อแสดงการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ

pageviews 1,973,440