คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 20,503 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

まで

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำที่มีสถานะเทียบเท่าคำหลัก (準体言) หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei หรือคำช่วย เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ดังนี้

1. แสดงขอบเขตหรือปลายทางที่เกี่ยวกับสถานที่ ระยะทาง หรือเวลา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

2. แสดงปริมาณ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「…ほど」 หรือ 「…くらいに」

3. ใช้ในการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สุดขั้วเรื่องหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจไปได้ว่า ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นที่เกินเลยไปจากนั้นอีกแล้ว มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「さえ」

4. แสดงการสิ้นสุดของอาการหรือการกระทำ ว่าจะไม่เกินกว่านั้นไปอีกแล้ว มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「…だけ」 หรือ 「…にすぎない」

5. ใช้จบท้ายประโยคในลักษณะของคำช่วยจบ (終助詞) เพื่อเน้นย้ำความหมาย ในลักษณะเดียวกับการใช้งานข้อที่ 4 แต่เป็นวิธีที่มักจะไม่นิยมใช้

คำช่วยจบ : 終助詞

เป็นภาษาเก่า ใช้ในการเน้นย้ำหรือยืนยัน โดยมีความหมายเดียวกับคำว่า 「ね」 「よ」 และ 「ぞ」

pageviews 2,006,044