คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 52,124 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำที่มีสถานะเดียวกับคำนาม หรือคำวิเศษณ์ หรือคำอื่นๆ เพื่อแสดงความหมายดังนี้

1. แสดงบุคคลที่ร่วมกระทำหรือเคลื่อนไหวด้วยกัน

2. แสดงบุคคลหรือสิ่งที่เป็นคู่กรณี

3. แสดงสิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ

4. แสดงผลที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ โดยจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับคำว่า 「に」แต่เป็นการเน้นย้ำในผลที่เกิดขึ้นมากกว่า 「に」

5. แสดงวลีขยายความ ของการเคลื่อนไหว การกระทำ หรืออาการในเหตุการณ์นั้นๆ

6. แสดงสภาพของการเคลื่อนไหวหรืออาการนั้นๆ

7. ใช้ในประโยคปฏิเสธ ร่วมกับคำที่เกี่ยวกับปริมาณ เพื่อแสดงความหมายว่า ไม่มากเกินไปกว่านั้น

8. ใช้เชื่อมคำกริยาคำเดียวกัน เพื่อย้ำความหมาย แต่ในปัจจุบันมีการใช้เพียงไม่กี่คำเท่านั้น

คำช่วยคู่ขนาน : 並立助詞

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำที่มีสถานะเทียบเท่าคำหลัก เพื่อแสดงของตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป ซึ่งตามหลักไวยากรณ์เดิม จะต้องใช้คำช่วย 「と」 ต่อท้ายคำศัพท์ทุกคำที่ยกขึ้นมา แต่ในปัจจุบัน ปกติจะตัดคำช่วย 「と」 ตัวสุดท้ายออกเสมอ

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

ใช้ต่อท้ายคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูปจบประโยค (終止形) เพื่อแสดงความหมายดังนี้

1. แสดงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

2. แสดงสิ่งที่ประธานทำการเคลื่อนไหวหรือทำเหตุการณ์ 2 อย่างต่อเนื่องกัน

3. แสดงเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการกระทำเกิดตามมา

4. แสดงเหตุการณ์สมมุติ ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน

5. แสดงการกล่าวนำ ก่อนเข้าสู่เรื่องที่ต้องการจะพูด

6. แสดงการสมมุติในเชิงหักล้างหรือตรงกันข้าม โดยมักจะใช้ต่อท้ายคำกริยานุเคราะห์ที่แสดงความมุ่งมั่นหรือการคาดคะเน เช่น 「う」 「よう」 「まい」 เป็นต้น

คำช่วยเกี่ยวเนื่อง : 係助詞

เป็นคำในภาษาเก่า มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「ぞ」

คำวิเศษณ์ : 副詞

มีความหมายว่า แบบนั้น แต่ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับคำวิเศษณ์ 「かく」 ในรูป 「とかく」 「とにかく」 「ともかく」 「とにもかくにも」 เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีความหมายเปลี่ยนไป

คำเชื่อม : 接続詞

แสดงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มีความหมายเดียวกับคำว่า 「すると」

pageviews 1,974,447