คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 52,499 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

より

ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei หรือคำวิเศษณ์ หรือคำช่วยบางชนิด เป็นต้น

ในอดีต より เป็นคำช่วยที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อแสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบเป็นหลัก โดยการใช้งานที่แสดงความหมายอื่น จะเปลี่ยนไปใช้คำว่า 「から」 หรือ 「にて」 หรือ 「で」 หรือคำช่วยอื่นๆแทน

1. แสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบ มักใช้ในรูปคำว่า 「よりは」 หรือ 「よりも」 หรือ 「よりか」 เป็นต้น

2. แสดงขอบเขต โดยมักใช้ร่วมกับคำนามที่เกี่ยวกับเวลา ระยะทาง หรือตำแหน่ง

3. ใช้ร่วมกับคำปฏิเสธ มีความหมายเป็นการปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมด เพื่อทำให้เหลือเฉพาะสิ่งที่กล่าวถึงเท่านั้น

4. แสดงเวลาหรือตำแหน่งเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ ปัจจุบันจะใช้ในภาษาเขียน หรือใช้ในภาษาพูดที่ค่อนข้างสำรวม แต่หากเป็นภาษาพูดตามปกติทั่วไปจะใช้คำว่า 「から」 แทน

5. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงสถานที่ซึ่งเกิดการเดินทางหรือเป็นทางผ่าน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「…を通って」 หรือ 「を」 หรือ 「から」

6. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงขั้นตอนหรือวิธีในการเคลื่อนที่หรือการกระทำ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「で」 หรือ 「によって」 หรือ 「にて」

7. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผล มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「によって」 หรือ 「から」 หรือ 「のために」

8. เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำผันที่อยู่ในรูป rentaikei เพื่อแสดงความหมายว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีต่อจากอีกเหตุการณ์หนึ่ง มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「とすぐ」 หรือ 「と同時に」 หรือ 「するやいなや」

คำวิเศษณ์ : 副詞

ใช้แสดงความหมายว่าระดับของเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้น มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「もっと」 หรือ 「いっそう」

pageviews 1,974,472