...... J-Campus : Website และ Facebook สำหรับรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เนื้อหาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ที่สอนโครงสร้างประโยค คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ และคำช่วยต่างๆโดยละเอียด พร้อมด้วยตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นกว่า 150 บทเรียน วิธีการเขียนตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะ คาตาคานะ และการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยการฝึกเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิกว่า 1,000 ตัว ตั้งแต่วิธีการลากพู่กัน การนับจำนวนเส้น พร้อมความหมาย และตัวอย่างคำศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีบทเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการอธิบายคำช่วยแต่ละตัวในภาษาญี่ปุ่นโดยละเอียด และมีบทเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่นจากบทเพลง การ์ตูน บทสนทนา โฆษณา และข่าวภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกการฟังแล้ว ยังสามารเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย และนอกเหนือไปจากนี้ ยังสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับศึกษาความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ผ่านสำนวนและสุภาษิตญี่ปุ่น เกือบ 2,000 สำนวน ซึ่งแปลความหมายในภาษาไทย พร้อมกับเล่าถึงที่มาของสุภาษิตนั้นๆ ตลอดจนสาระน่ารู้เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเรื่องตื่นตาตื่นใจของสังคมญี่ปุ่น โดย J-Campus มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนไทยมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้โดยสะดวก และเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานให้กับทุกๆคนในการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ...... jcampus, jcampus.com, website, facebook, youtube, เว็บไซต์, เฟสบุค, ญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สอนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น, ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, อักษรภาษาญี่ปุ่น, ไวยากรณ์ญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี, เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์, เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง, เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยตัวเอง, ภาษาญี่ปุ่นวันละคำ, ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น, คันจิ, kanji, ตารางคันจิ, เรียนคันจิ, คันจิพื้นฐาน, อักษรคันจิ, แบบตัวอักษรคันจิเบื้องต้น, ฮิรางานะ, ฮิระงะนะ, ตารางฮิรางานะ, อักษรฮิรางานะ, hiragana, คาตาคานะ, katakana, ตารางคาตาคานะ, ฮิรางานะคาตาคานะ, สุภาษิตญี่ปุ่น ......
J-Campus
โลกออนไลน์เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
   


ความคืบหน้า
บทเรียน 147 บท
 99%
ไวยากรณ์ 15 บท
 80%
สุภาษิต 1,961สำนวน
54%
คันจิ 1,006 ตัว
 100%

ประชาสัมพันธ์

 โรงเรียนสอนภาษา


ติดต่อเรา

 สนใจเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
 หรือช่วยเหลือเรา ติดต่อที่

 ■ e-mail
 ■ Facebook
 ■ Youtube


 
Information

     ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมากเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ต่อประเทศไทยเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกัน

     ในด้านการลงทุน บริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 40% ของบริษัทต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย และหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ก็มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นสมาชิกถึง 1,200 บริษัท ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหอการค้าญี่ปุ่นทั่วโลก รองจากหอการค้าญี่ปุ่นที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้น

     ในส่วนการค้า ก็เช่นเดียวกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยรองจากสหรัฐอเมริกา และในส่วนการท่องเที่ยว ก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่าปีละ 1 ล้านคน

     ในช่วง 10 ปีกว่าที่ผ่านมา ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อาหารญี่ปุ่น เพลงญี่ปุ่น การ์ตูนญี่ปุ่น กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ทำให้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

     แต่จากการที่ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านไวยากรณ์ และตัวอักษร (ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ) ทำให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีความยากลำบาก

     เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้โดยสะดวก และหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป


What's new
> ท้องพิเศษ : 別腹 (betsubara) [คำศัพท์น่ารู้ : 2014-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง 大丈夫 (Daijoubu) : โฆษณา cybozu [ฝึกการฟัง : 2014-12-11]
> ทุบไหล่ : 肩を叩く (kata o tataku) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-11-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา TOSANDO MUSIC) [ฝึกการฟัง : 2014-10-19]
> ให้ไหลไปกับน้ำ : 水に流す (mizu ni nagasu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-09-30]
> ตัดมือ : 手を切る (te o kiru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำว่า ましょう [คำช่วยต่างๆ : 2014-07-13]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา RECRUIT) [ฝึกการฟัง : 2014-06-11]
> คลิปคำศัพท์ญี่ปุ่น : อากัปกริยา (1) [ฝึกการฟัง : 2014-06-01]
> ทั้งมือทั้งเท้าก็ไม่ออก : 手も足も出ない (te mo ashi mo denai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-05-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา TOSHIBA) [ฝึกการฟัง : 2014-04-30]
> เอียงคอ : 首をかしげる (kubi o kashigeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-04-22]
> ตารางฮิรางานะ [เรียนภาษาญี่ปุ่น : 2014-04-08]
> 10 ข้อที่ห้ามทำเมื่อดุลูก : 子どもを叱るとき、やってはいけない10か条 [สาระน่ารู้ : 2014-04-06]
> ทำตากลม : 目を丸くする (me o maruku suru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-01-15]
> บิดคอ : 首がひねる (kubi ga hineru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ぜ [คำช่วยต่างๆ : 2013-12-11]
> สุดหล่อ : 二枚目 (nimaime), 色男 (iro otoko) และ 男前 (otokomae) [คำพ้องความหมาย : 2013-07-11]
> ม้วนลิ้น : 舌を巻く (shita o maku) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-06-13]
> ทนแผ่นดินไหว : 耐震 (taishin), 制震 (seishin และ 免震 (menshin) [คำพ้องความหมาย : 2013-05-13]
> การใช้คาตาคานะในรูปแบบต่างๆ [ไวยากรณ์ญี่ปุ่น : 2013-05-08]
> คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ [ไวยากรณ์ : 2013-04-30]
> ✍ บัญญัติ 10 ประการของสุนัข : 犬の十戒 (inu no jikkai) [สาระน่ารู้ : 2013-04-23]
> ♨ เครื่องหมายบางส่วนในแผนที่ 1 : 25,000 ของญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2013-04-20]
> อิคคิวซัง ตอน มิสุอาเมะ (น้ำเชื่อมกวน) มีพิษ [ฝึกการฟัง : 2013-04-12]
> เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2013-04-08]
> ใบไม้เปลี่ยนสี : 紅葉 (kouyou) และ 紅葉 (momiji) [คำพ้องความหมาย : 2013-03-19]
> คำศัพท์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับสี [พจนานุกรมญี่ปุ่นไทย : 2013-03-18]
> มือไม่มี : 手が無い (te ga nai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-03-15]
> 10 เรื่องที่เรียนรู้จากญี่ปุ่น : 日本に学ぶ10のこと [เกร็ดความรู้ : 2013-03-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~だけ [คำช่วยต่างๆ : 2013-02-27]
> คำศัพท์ JLPT N4-N5 ภาษาญี่ปุ่น-ไทย [พจนานุกรมญี่ปุ่นไทย : 2013-02-23]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.24-27) [ฝึกการฟัง : 2013-02-04]
> ฝากเกี๊ยะ : 下駄を預ける (geta o azukeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-01-30]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~ばかり [คำช่วยต่างๆ : 2013-01-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.20-23) [ฝึกการฟัง : 2013-01-21]
> ดอกเบี้ย : 金利 (kinri)、利子(rishi) และ 利息(risoku) [คำพ้องความหมาย : 2013-01-18]
> คุณทวดวัย 99 ปี ไม่แก่เกินเรียน [เกร็ดความรู้ : 2013-01-15]
> พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทยออนไลน์ [ดิกชันนารีญี่ปุ่นไทย : 2013-01-14]
> สัญญา 18 ข้อ ในการใช้ iPhone ระหว่างแม่กับลูกชาย [สาระน่ารู้ : 2013-01-12]
> 25 เรื่องที่เสียใจในยามเสียชีวิต [สาระน่ารู้ : 2013-01-09]
> การใช้ ~ている และ ~てある [สาระน่ารู้ : 2012-12-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Christmas Eve [ฝึกการฟัง : 2012-12-23]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.13-16) [ฝึกการฟัง : 2012-12-22]
> สำคัญ : 大切 (taisetsu)、大事 (daiji) และ 重要 (juuyou) [คำพ้องความหมาย : 2012-12-17]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Anpanman no March [ฝึกการฟัง : 2012-12-16]
> แก้มหล่น : 頬っぺたが落ちる (hoppeta ga ochiru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~たら [คำช่วยต่างๆ : 2012-12-13]
> คำว่า "ทรงพระเจริญ" ในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-12-05]
> バツイチ (batsu ichi) : คนที่เคยมีประวัติหย่าร้างมาก่อน [เกร็ดความรู้ : 2012-12-01]
> เอวหนัก ?? : 腰が重い (koshi ga omoi) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-30]
> การลอยโคมไฟ : 灯篭流し (tourou nagashi) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-28]
> สะสางให้เป็นระเบียบ (ต่อ) : 整理整頓 (seiri seiton)、5S (goesu) และ 断捨離 (danshari) [คำพ้องความหมาย : 2012-11-25]
> おたく (otaku) : คนที่หมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ [เกร็ดความรู้ : 2012-11-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~ながら [คำช่วยต่างๆ : 2012-11-22]
> เว็บไซต์ hukumusume สำหรับฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นจากนิทานกว่า 700 เรื่อง [อื่นๆ : 2012-11-22]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.12-15) [ฝีกการฟัง : 2012-11-18]
> 萌え~ (moe…) : การหลงไหลคลั่งไคล้อย่างรุนแรงแต่เพียงฝ่ายเดียว [เกร็ดความรู้ : 2012-11-17]
> เท้าไม่ติดพื้นดิน? : 足が地に着かない (ashi ga chi ni tsukanai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-15]
> สะสางให้เป็นระเบียบ : 整理整頓 (seiri seiton)、5S (goesu) และ 断捨離 (danshari) [คำพ้องความหมาย : 2012-11-14]
> เว็บไซต์ NHK สำหรับฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นจากข่าวแบบ easy [อื่นๆ : 2012-11-14]
> เจ้าฮาจิสุนัขซื่อสัตย์ (忠犬ハチ公 : chuuken hachikou) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~まま [คำช่วยต่างๆ : 2012-11-08]
> มีมือ?? : 手がある (te ga aru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-06]
> ชาวหิ่งห้อย : 蛍族 (hotaruzoku) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-04]
> ประทับใจ ตื้นตันใจ ซึ้งใจ : 感動 (kandou) และ 感激 (kangeki) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-30]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำกริยานุเคราะห์ ~です [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-29]
> อ่านอากาศ?? : 空気を読む (kuuki o yomu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-26]
> KY : คนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ การไม่รู้จักกาละเทศะ [เกร็ดความรู้ : 2012-10-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.7-11) [ฝึกการฟัง : 2012-10-24]
> 窓際族 (madogiwazoku) ชาวริมหน้าต่าง [เกร็ดความรู้ : 2012-10-24]
> กระดูกหัก?? : 骨が折れる (hone ga oreru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-22]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา ANA, Yomiuri Shimbun, PLATINUM) [ฝึกการฟัง : 2012-10-20]
> 々 เครื่องหมายอักษรซ้ำในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-10-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำกริยานุเคราะห์ ~た [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-17]
> เชื่อถือ ไว้วางใจ : 信用 (shin'you) และ 信頼 (shinrai) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-15]
> การนับเลข 1-5 ของชาวญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-10-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.1-6) [ฝึกการฟัง : 2012-10-08]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ほど [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-06]
> จบ : 終了 (shuuryou)、完結 (kanketsu) และ 完了 (kanryou) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-04]
> ท้องยืน?? : 腹が立つ (hara ga tatsu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา H&I) [ฝึกการฟัง : 2012-09-30]
> สุภาษิตญี่ปุ่น : โกหกสีขาว ?? [เกร็ดความรู้ : 2012-09-26]
> ญาติ : 親戚 (shinseki)、親類 (shinrui) และ 親族 (shinzoku) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Afac) [ฝึกการฟัง : 2012-09-23]
> ไม่เปิดพจนานุกรม ก็อ่านคันจิได้นะครับ [กระทู้แนะนำ : 2012-09-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย しか [คำช่วยต่างๆ : 2012-09-20]
> คอไม่หมุน?? : 首が回らない (kubi ga mawaranai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-09-19]
> เพื่อน : 友達 (tomodachi)、友人 (yuujin)、親友 (shinyuu) และ 仲間 (nakama) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-15]
> ที่มาของคำว่า "อิจฉา" : うらやむ และ うらやましい [เกร็ดความรู้ : 2012-09-12]
> "ลำดับของลูกผู้ชาย" : คำสอนของแคว้น satsuma [เกร็ดความรู้ : 2012-09-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Gin no sara) [ฝึกการฟัง : 2012-09-10]
> ที่มาของคันจิ 美しい (utsukushii) [เกร็ดความรู้ : 2012-09-08]
> คนรักกับชู้รัก : 恋人 (koibito) และ 愛人 (aijin) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-08]
> ว่าด้วยเรื่องแกะ และคันจิ 羊 (hitsuji) [เกร็ดความรู้ : 2012-09-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Panasonic, Viera) [ฝึกการฟัง : 2012-09-06]
> นักเรียน : 生徒 (seito) และ 学生 (gakusei) [คำพ้องความหมาย (類義語 : ruigigo) : 2012-09-05]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Toyota, Doraemon #7) [ฝึกการฟัง : 2012-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Toyota, Doraemon #1-6) [ฝึกการฟัง : 2012-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย も [คำช่วยต่างๆ : 2012-09-01]
> เอวเตี้ย ?? : 腰が低い (koshi ga hikui) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-28]
> การใช้คำว่า ご苦労様 และ お疲れ様 [เกร็ดความรู้ : 2012-08-27]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Panasonic, Hito) [ฝึกการฟัง : 2012-08-26]
> ที่มาของคำว่า ごちそうさま [เกร็ดความรู้ : 2012-08-23]
> ที่มาของคำว่า いただきます [เกร็ดความรู้ : 2012-08-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา suumo) [ฝึกการฟัง : 2012-08-18]
> การออกเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-08-17]
> คาบนิ้ว ?? : 指をくわえる (yubi o kuwaeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-16]
> มารยาทในการใช้บันไดเลื่อนของชาวญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนไป [สาระน่ารู้ : 2012-08-15]
> วิธีออกเสียง za, ji, zu, ze, zo [สาระน่ารู้ : 2012-08-13]
> ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่น (โฆษณา Tokyo Gas) [ฝึกการฟัง : 2012-08-12]
> ทำไมคำช่วย は、へ、を จึงออกเสียงว่า wa, e, o [สาระน่ารู้ : 2012-08-11]
> การใช้คำว่า 看護師 แทนคำว่าบุรุษพยาบาลและนางพยาบาล [เกร็ดความรู้ : 2012-08-08]
> ข้อแตกต่างของคำว่า utsukushii กับ kirei [เกร็ดความรู้ : 2012-08-06]
> เด็กหญิงซาดาโกะ กับนกกระเรียนพันตัว [สาระน่ารู้ : 2012-08-03]
> หัวเข่าหัวเราะ ?? : 膝が笑う (haza ga warau) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-02]
> ยุกาตะ (yukata) หนึ่งในชุดพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-07-27]
> 25 ข้อของหญิงขี้เหร่ [สาระน่ารู้ : 2012-07-26]
> ทำไมคันจิของญี่ปุ่นจึงมีเสียง on-yomi หลายเสียง [สาระน่ารู้ : 2012-07-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Kiseki [ฝึกการฟัง : 2012-07-22]
> 55 เรื่องที่ชาวญี่ปุ่นอยากทำก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิต [สาระน่ารู้ : 2012-07-20]
> ล้างเท้า ?? : 足を洗う (ashi o arau) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-07-19]
> 駅の伝言板 : กระดานฝากข้อความที่สถานี ซึ่งกำลังจะหมดไป [เกร็ดความรู้ : 2012-07-16]
> 涙 (namida) : เรื่องของ "น้ำตา" [เกร็ดความรู้ : 2012-07-16]
> นิยามของคำศัพท์ที่แสดงความร้อนหนาวในแต่ละวัน [เกร็ดความรู้ : 2012-07-15]
> 【トゥクトゥク】วงจรรถตุ๊กตุ๊ก จากญี่ปุ่นสู่ไทย จากไทยไปญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-14]
> ถ้าไปสั่ง "เกาเหลาราเมง" ที่ญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-12]
> 温泉卵 (onsen tamago) ไข่น้ำพุร้อน [เกร็ดความรู้ : 2012-07-12]
> วันที่ 22 ของทุกเดือน เป็นวันแห่งสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก [เกร็ดความรู้ : 2012-07-10]
> ตาไม่มี?? : 目が無い (me ga nai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-07-08]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำว่า だ [คำช่วยต่างๆ : 2012-07-05]
> "พุดเดิ้ลทอย" สุนัขตำรวจพันธุ์เล็กคู่แรกของญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-05]
> คติสอนใจจาก ノミのサーカス (ละครสัตว์หมัด) [เกร็ดความรู้ : 2012-07-04]
> คติสอนใจจาก サーカスの象 (ช้างละครสัตว์) [สาระน่ารู้ : 2012-07-03]
> รถแท๊กซี่ญี่ปุ่นกับกระจกส่องข้าง [เกร็ดความรู้ : 2012-06-30]
> ทำไมธนบัตร 1 หมื่นเยน จึงมีคันจิเลขหนึ่งอยู่ด้วย [เกร็ดความรู้ : 2012-06-29]
> ปริศนาของเลข 千 (sen : 1000 ) [เกร็ดความรู้ : 2012-06-29]
> คำบอกเวลาในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-06-28]
> snowman กับ yuki daruma [เกร็ดความรู้ : 2012-06-26]
> ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่นจากเพลง TSUNAMI [ฝึกการฟัง : 2012-06-24]
> 46 เรื่องที่ชาวต่างชาติประหลาดใจเมื่อมาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-06-23]
> ฟันไม่ยืน ?? : 歯が立たない (ha ga tatanai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-06-20]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Omocha no Cha ChaCha [ฝึกการฟัง : 2012-06-15]
> 眠る (nemuru) กับ 寝る (neru) [เกร็ดความรู้ : 2012-06-15]
> ถอดผิวหนัง ?? : 肌を脱ぐ (hada o nugu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-06-13]
> Yubi ori : การนับนิ้วของคนญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-06-10]
> วันที่ 6 เดือน 6 อายุ 6 ขวบ : วันแห่งการเรียนศิลปะวิชาการ [สาระน่ารู้ : 2012-06-06]
> Amida kuji การจับฉลากในสไตล์ของชาวญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-05-28]
> เหตุผล 7 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก [สาระน่ารู้ : 2012-05-26]
> เหตุผล 5 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นง่าย [สาระน่ารู้ : 2012-05-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย でも [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-25]
> เรียนคันจิ : ปรับปรุงเพจคันจิ ให้สามารถค้นหาคันจิระดับ N3-N5 ได้ [คันจิ : 2012-05-23]
> พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่า "ปีศาจ" [เกร็ดความรู้ : 2012-05-19]
> ไฟนีออนกูลิโกะ (Glico Neon) หนึ่งในสัญลักษณ์ของนครโอซา​กา [เกร็ดความรู้ : 2012-05-18]
> 13 พฤษภาคม : วันแห่งการบอกเลิก (May Storm Day) [เกร็ดความรู้ : 2012-05-12]
> การจับปลาด้วยนกกาน้ำ (鵜飼い : ukai) [สาระน่ารู้ : 2012-05-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ね [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย よ [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-07]
> kaibun (回文) การเล่นคำที่แม้จะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า ก็ยังคงมีความหมายเหมือนเดิม [เกร็ดความรู้ : 2012-05-06]
> การกล่าวขอโทษด้วยคำว่า sumimasen และ gomennasai [สาระน่ารู้ : 2012-05-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย や [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-26]
> henohenomoheji (へのへのもへじ) การใช้ฮิรางานะ 7 ตัว วาดเป็นใบหน้าคน [เกร็ดความรู้ : 2012-04-23]
> ธงปลาคาร์ฟ (Koi Nobori) และประเพณีในวันของเด็กผู้ชาย [สาระน่ารู้ : 2012-04-22]
> การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง สู้การเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ จริงหรือ ? [เกร็ดความรู้ : 2012-04-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นเพลง Oyoge! Taiyaki kun [ฝึกการฟัง : 2012-04-18]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย より [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-17]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย と [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-09]
> กฎหมายเมาแล้วขับ : แค่นั่งไปด้วยก็ติดคุก 3 ปี [สาระน่ารู้ : 2012-04-09]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย の [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-03]
> O hanami : เทศกาลชมดอกซากุระ [สาระน่ารู้ : 2012-03-31]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย まで [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย を [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว "การแถลงแผนแม่บทในการป้องกันน้ำท่วม" [ฝึกการฟัง : 2012-03-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Sen to Chihiro no Kamikakushi : Spirited Away [ฝึกการฟัง : 2012-03-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย へ [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-20]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย から [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-17]
> มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-03-16]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย に [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-14]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย で [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-13]
> ปลาดุกยักษ์กับแผ่นดินไหว : ความเชื่อหรือความจริง [สาระน่ารู้ : 2012-03-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんて [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんか [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんと [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง 愛は勝つ (ai wa katsu) [ฝึกการฟัง : 2012-03-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ookina kuri no ki no shita de [ฝึกการฟัง : 2012-03-06]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง inu no omawarisan [ฝึกการฟัง : 2012-03-05]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย は [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-03]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย が [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-01]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย か、かしら、かもしれない [คำช่วยต่างๆ : 2012-02-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : update วิธีการใช้คำสุภาพ คำยกย่อง และคำถ่อมตน [ไวยากรณ์ : 2012-02-27]
> "ตำนานลับ" ของเป็ดแมนดาริน [สาระน่ารู้ : 2012-02-24]
> "3 พี่น้องดังโงะ" เพลงอนุบาลที่ขายดีกว่า AKB48 ถึง 2 เท่า [สาระน่ารู้ : 2012-02-16]
> ที่มาของธรรมเนียมการให้ช็อคโกแลตในวันวาเลนไทน์ของญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-02-12]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง [กระทู้แนะนำ : 2012-02-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีการเขียนคาตาคานะ [คาตาคานะ : 2012-02-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีการเขียนฮิรางานะ [ฮิรางานะ : 2012-02-04]
> การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ [สาระน่ารู้ : 2012-02-04]
> กว่าจะมาเป็นเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลก [สาระน่ารู้ : 2012-01-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย て (te form) [ไวยากรณ์ : 2012-01-18]
> ตารางคันจิระดับ ป.1-6 (วิธีลากพู่กัน การนับเส้น ความหมาย) [คันจิ : 2012-01-17]
> あぶく銭 (abuku zeni) และ ぼろ儲け (boro mouke) [เกร็ดความรู้ : 2012-01-16]
> "แมลง" กับความเชื่อของคนญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-01-11]
> 風見鶏 (kazami dori) และ おしどり夫婦 (oshidori fuufu) [เกร็ดความรู้ : 2012-01-07]
> ท้องฟ้าฤดูใบไม้ร่วง 秋の空 (Aki no sora) ทำไมจึงแปรปรวนง่าย [เกร็ดความรู้ : 2012-01-05]
> ชาวญี่ปุ่นเขาทำอะไรในวันปีใหม่ [สาระน่ารู้ : 2011-12-31]
Total Pageviews : 7,262,338 since 2009
6,999,748 since 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com