ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 158,081 ครั้ง

も เป็นคำช่วยขยายประธาน เพื่ออธิบายว่าประธานก็เป็นเช่นกันหรือทำเช่นเดียวกัน โดยมีรูปแบบการใช้งาน คือ

ประธาน +も +คำนาม +です
คุณศัพท์ +です
กริยา +ます

 1. ダチョウ 鳥 です か
  Dachou mo tori desu ka
  นกกระจอกเทศก็เป็นนกหรือครับ/ค่ะ
 2. はい、ダチョウ 鳥 です
  Hai, dachou mo tori desu
  ใช่ นกกระจอกเทศก็เป็นนกครับ/ค่ะ
 3. コウモリ 鳥 です か
  Koumori mo tori desu ka
  ค้างคาวก็เป็นนกหรือครับ/ค่ะ
 4. いいえ、コウモリ は 鳥 では ありません。哺乳類 です
  Iie, koumori wa tori dewa arimasen. Honyuurui desu
  ไม่ ค้างคาวไม่ใช่นก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ/ค่ะ

 1. イルカ 小さい です か
  Iruka mo chiisai desu ka
  โลมาก็เล็กหรือครับ/ค่ะ
 2. いいえ、イルカ は 小さく ありません
  Iie, iruka wa chiisaku arimasen
  ไม่ โลมาไม่เล็กครับ/ค่ะ
 3. 小さく ありません か
  Kujira mo chiisaku arimasen ka
  วาฬก็ไม่เล็กหรือครับ/ค่ะ
 4. はい、鯨 は 大きい です
  Hai, kujira wa ookii desu
  ใช่ วาฬใหญ่ครับ/ค่ะ

 1. あなた 行きます か
  Anata mo ikimasu ka
  คุณก็ไปหรือครับ/ค่ะ
 2. はい、私 行きます
  Hai, watashi mo ikimasu
  ใช่ ฉันก็ไปครับ/ค่ะ
 3. 先生 行きます か
  Sensei mo ikimasu ka
  อาจารย์ก็ไปหรือครับ
 4. いいえ、先生 行きません
  Iie, sensei wa ikimasen
  ไม่ อาจารย์ไม่ไปครับ/ค่ะ

คำอธิบาย

พบ 16 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 14
も เป็นคำช่วยเพื่อแสดงว่ายังมีเรื่องอื่นในลักษณะเดียวกันอีก
เช่น 鯨(くじら)は大きいです。象(ぞう)も大きいです。

เรื่องที่สอบถาม ขอยกตัวอย่างหลายๆแบบประกอบดังนี้
กรณีที่ 1
このスープはおいしくないです。(ซุปนี้ไม่อร่อย)
1.これもおいしくないです。(นี่ก็ไม่อร่อย)
2.これも辛(から)すぎます。(นี่ก็เผ็ดไป)
3.これも苦い(にがい)です。(นี่ก็ขม)
4.これもしょっぱいです。(นี่ก็เค็ม)
คำตอบที่ 1 เป็นการใช้ も แบบปกติที่สุด เวลาเริ่มเรียนเริ่มสอน จะเริ่มจากรูปแบบนี้
คำตอบที่ 2-4 สามารถใช้ได้ เพราะ เผ็ดไป/ขม/เค็ม ใช้ในความหมายเดียวกันกับ "ไม่อร่อย"

กรณีที่ 2
ねずみは小さいです。(หนูเล็ก)
4.リスも小さいです。(กระรอกก็เล็ก)
5.リスも大きくないです。(กระรอกก็ไม่ใหญ่)
คำตอบที่ 4 เป็นการทวนคำถามตามปกติ
คำตอบที่ 5 น่าจะอนุโลมได้ แต่ต้องระมัดระวังการใช้ เพราะ "เล็ก" กับ "ไม่ใหญ่" ไม่จำเป็นต้องเป็นความหมายเดียวกัน

กรณีที่ 3
スズメは小さいです。(นกกระจอกเล็ก)
ハトも小さいですか。(นกพิราบก็เล็กหรือ)
6.はい、ハトも小さいです。(ใช่ นกพิราบก็เล็ก)
7.はい、ハトも大きくないです。(ใช่ นกพิราบไม่ใหญ่)
8.はい、ハトは小さいです。(ใช่ นกพิราบเล็ก)
คำตอบที่ 6 เป็นการตอบทวนคำถาม เป็นรูปแบบปกติที่สุด
คำตอบที่ 7 บางกรณีจะฟังแล้วขัดๆ ต้องระมัดระวังการใช้ เพราะ "เล็ก" กับ "ไม่ใหญ่" อาจมีความหมายไม่เหมือนกัน
คำตอบที่ 8 ใช้ได้ คือ はい เป็นการตอบรับว่า ใช่ ส่วน ハトは小さいです เป็นการอธิบายถึงนกพิราบว่าเป็นอย่างไร

กรณีที่ 3 เป็นการตอบคำถามคุณ kuno แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นประโยคบอกเล่า ซึ่งจะเข้าใจง่ายกว่าครับ
webmaster 3 กย 58 09:29

ความเห็นที่ 15
กระจ่างแท้ เหมือน เปิดของที่คว่ำ
อธิบายเป็นขั้นๆ โยงเข้าคำตอบ
สมกับเป็นผู้ให้แสงสว่างที่แท้จริง
ขอบคุณ webmaster มากๆ
kuno 3 กย 58 22:22

ความเห็นที่ 16
ยินดีครับ
webmaster 12 กย 58 11:14

ดูความเห็นทั้งหมด

pageviews 8,015,877