ข้าวรพุทธเจ้า
陛下の僕(しもべ)である私たちは
เอามโนและศิระกราน
心より平身低頭し
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
国を統治する高徳な大王に合掌拝礼いたします
เอกบรมจักริน
最高最上の国王
พระสยามินทร์
シャムの大王
พระยศยิ่งยง
御名(みな)の誉は永遠に高められ
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
陛下のもとの泰平はご統治の賜物
ผลพระคุณ ธ รักษา
御慈愛深い庇護を受け
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
国民一同幸福に満ち、平和でいられます
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
陛下の如何なるお望みも叶えられますように
จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย
大御心(おおみこころ)の思し召しのままに
ดุจจะถวายชัย ชโย
心より勝利を祈念し、万歳