คำศัพท์ในบทเรียน

定年เกษียณอายุ
行ってくるคำทักทายก่อนออกไปข้างนอก
いってらっしゃいคำทักทายที่กล่าวกับผู้ที่จะออกไปข้างนอก
素っ気無いเย็นชา
今日วันนี้
ผู้ชาย
คน
言うพูด
おめでたいน่ายินดี
人生ชีวิตมนุษย์
豆知識เกร็ดความรู้
新聞หนังสือพิมพ์
読みやすいอ่านง่าย
ขั้น หน้ายก
文字ตัวอักษร
大きいใหญ่
อะไร
あたしฉัน (ภาษาผู้หญิง)
ผม (ภาษาผู้ชาย)
あなたคุณ
分かるเข้าใจ
主婦แม่บ้าน
やるทำ
ことเรื่อง
一杯มาก ล้น
毎日ทุกวัน
自分ตนเอง
一つอันหนึ่ง สิ่งหนึ่ง
できるทำได้
時間เวลา ชั่วโมง
どんどんอย่างรวดเร็ว
過ぎるผ่าน
いいดี
感じความรู้สึก
考えるคิด
ごめんなさいขอโทษ
วัน
知らせการแจ้งให้ทราบ
今夜คืนนี้
7時หนึ่งทุ่ม
羽田(สนามบิน)ฮาเนดะ
待つรอ
役に立つเป็นประโยชน์
結婚แต่งงาน
ก่อน
呼ぶเรียก
วิธี
見落とすดูตกหล่น
~ところ(とこ)ในเวลานั้นพอดี
一体คำแสดงความรู้สึกสงสัยอย่างมาก
どうอย่างไร
記念ที่ระลึก
夫婦สามีภรรยา
日本ญี่ปุ่น
縦断ขึ้นเหนือล่องใต้
การท่องเที่ยว
一ヶ月หนึ่งเดือน
~後หลังจาก
旅行การท่องเที่ยว
มีประโยชน์
割るหาร แบ่ง
使うใช้
使えるใช้ได้
予約การจอง
大丈夫ไม่น่าเป็นห่วง ไม่น่าวิตก
ちょっとเล็กน้อย คำใช้เรียกผู้อื่นเพื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่
困るลำบาก
支度เตรียมตัว
いやไม่ (คำพูดที่ใช้ปฏิเสธ)
着けるสวมใส่
寝るนอน
見えるมองเห็น
ใบหน้า
思い浮かぶนึกขึ้นมาในใจ
笑うหัวเราะ
良いดี
ราก นิสัยเดิม
仕事งาน
人間มนุษย์
ずっとตลอดเวลา
支えるค้ำยัน ช่วยเหลือสนับสนุน
สามี
หัวหน้า พ่อบ้าน
全然(ปฏิเสธ) โดยสิ้นเชิง
失格ขาดคุณสมบัติ หมดสิทธิ์
辛いทุกข์ทรมาน ขมขื่น
คุณ เธอ
居るอยู่ (สิ่งมีชีวิต)
笑顔ใบหน้ายิ้มแย้ม
頑張るพยายาม
見るดู
プラチナแพลตตินั่ม
เวลา
มือ
届くถึง
おかげความช่วยเหลือ การสนับสนุน
贈るมอบ (ของขวัญ)
ความรัก
ความรัก ความผูกพัน
少しนิดหน่อย เล็กน้อย
ก่อน ล่วงหน้า เบื้องหน้า

หมายเหตุ : คำศัพท์บางคำข้างต้นอาจจะมีความหมายมากกว่านี้อีก แต่ในที่นี้จะแปลเฉพาะเท่าที่ตรงกับเนื้อหาในบทเรียนนี้เท่านั้น