...... J-Campus : Website และ Facebook สำหรับรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เนื้อหาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ที่สอนโครงสร้างประโยค คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ และคำช่วยต่างๆโดยละเอียด พร้อมด้วยตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นกว่า 150 บทเรียน วิธีการเขียนตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะ คาตาคานะ และการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยการฝึกเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิกว่า 1,000 ตัว ตั้งแต่วิธีการลากพู่กัน การนับจำนวนเส้น พร้อมความหมาย และตัวอย่างคำศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีบทเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการอธิบายคำช่วยแต่ละตัวในภาษาญี่ปุ่นโดยละเอียด และมีบทเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่นจากบทเพลง การ์ตูน บทสนทนา โฆษณา และข่าวภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกการฟังแล้ว ยังสามารเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย และนอกเหนือไปจากนี้ ยังสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับศึกษาความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ผ่านสำนวนและสุภาษิตญี่ปุ่น เกือบ 2,000 สำนวน ซึ่งแปลความหมายในภาษาไทย พร้อมกับเล่าถึงที่มาของสุภาษิตนั้นๆ ตลอดจนสาระน่ารู้เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเรื่องตื่นตาตื่นใจของสังคมญี่ปุ่น โดย J-Campus มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนไทยมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้โดยสะดวก และเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานให้กับทุกๆคนในการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ...... jcampus, jcampus.com, website, facebook, youtube, เว็บไซต์, เฟสบุค, ญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สอนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น, ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, อักษรภาษาญี่ปุ่น, ไวยากรณ์ญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี, เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์, เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง, เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยตัวเอง, ภาษาญี่ปุ่นวันละคำ, ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น, คันจิ, kanji, ตารางคันจิ, เรียนคันจิ, คันจิพื้นฐาน, อักษรคันจิ, แบบตัวอักษรคันจิเบื้องต้น, ฮิรางานะ, ฮิระงะนะ, ตารางฮิรางานะ, อักษรฮิรางานะ, hiragana, คาตาคานะ, katakana, ตารางคาตาคานะ, ฮิรางานะคาตาคานะ, สุภาษิตญี่ปุ่น ......
J-Campus
โลกออนไลน์เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
   

บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
ฝึกเขียนฮิรางานะ
ฝึกเขียนคาตาคานะ
ฝึกเขียนคันจิ

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น
คำช่วยต่างๆ
สาระน่ารู้
ฝึกการฟัง
สุภาษิตญี่ปุ่น